DISCLAIMER EN PRIVACYVERKLARING

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mocht de via deze website verstrekte informatie onverhoopt onjuist en/of onvolledig zijn, dan is Bijl & Kroon advocaten niet aansprakelijk voor gevolgen van die onjuiste en/of onvolledige informatie- verstrekking. Evenmin is Bijl & Kroon advocaten aansprakelijk voor virussen en/of andere schadeveroorzakende software, onjuiste en/of onvolledige informatie, die bereikbaar is via links op onze site en het gebruik van de site in het algemeen.

Bijl & Kroon Advocaten is een samenwerking tussen mr. A. Bijl (Advocatenkantoor Bijl, kvk 58508880) en mr. G.H. Kroon (Advocatenkantoor Kroon, kvk 69489831). Zij werken ieder voor eigen rekening en risico. Op al de overeenkomsten van mr. A. Bijl, dan wel mr. G.H. Kroon zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Bijl & Kroon advocaten, op grond waarvan de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de beroeps- en/of algemene aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft. De Algemene Voorwaarden treft u aan op onze website en liggen ter inzage op ons kantoor. Op alle overeenkomsten die met Bijl & Kroon advocaten tot stand komen is Nederlands recht van toepassing.

Bijl & Kroon Advocaten gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. In de privacyverklaring wordt onder andere beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Website
Wanneer u het contactformulier invult op onze website www.bk-advocaten.nl, dan vragen wij u om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in te voeren. Bijl & Kroon advocaten verzamelt deze persoonsgegevens van u voor de afhandeling van een door u aan ons gestelde vraag, verzoek of klacht. Daarom moeten deze persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verzameling van uw persoonsgegevens, is dat deze gegevensverzameling noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van u en het gerechtvaardigde belang van Bijl & Kroon advocaten. Wij vinden het belangrijk om uw vragen, verzoeken of klachten op een goede manier af te handelen. Nadat wij uw vragen, verzoeken of klachten op een goede manier hebben afgehandeld, verwijderen wij de door ons verzamelde persoonsgegevens.

Dienstverlening
Bijl & Kroon advocaten staat haar klanten bij op basis van een overeenkomst. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens van onze klanten als dat nodig is om onze diensten voor u goed te verrichten volgens de door Bijl & Kroon advocaten met u gesloten overeenkomst. Tijdens het eerste gesprek, zal één van de medewerkers van Bijl & Kroon advocaten aan u als klant onder andere vragen om identificatie. Bijl & Kroon advocaten is daartoe verplicht op grond van de Verordening op de advocatuur.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens           
Uw persoonsgegevens worden door Bijl & Kroon advocaten niet langer bewaard dan nodig is om de gesloten overeenkomst of gegeven opdracht uit te kunnen voeren.

Wij bewaren uw (administratieve) persoonsgegevens tot zeven jaar na beëindiging van de met Bijl & Kroon advocaten gesloten overeenkomst. De termijn van zeven jaar volgt uit een wettelijke verplichting die Bijl & Kroon advocaten in acht neemt voor het bewaren van haar financiële administratie.

Persoonsgegevens die samenhangen met het zaaksdossier, bewaren wij maximaal tot 20 jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Beveiliging
Bijl & Kroon advocaten heeft goede maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van Bijl & Kroon advocaten persoonsgegevens verzamelen.

Bijl & Kroon advocaten heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Wanneer u ons bezoekt via onze website www.bk-advocaten.nl, maakt Bijl & Kroon advocaten gebruik van veilige coderingstechnologieën. Uw persoonlijke gegevens worden versleuteld (en zijn voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Dit komt door gebruik van de SSL-techniek. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zijn. Alleen door Bijl & Kroon advocaten gemachtigde medewerkers, hebben toegang tot deze server. Bijl & Kroon advocaten heeft verder een goede firewall, zodat uw gegevens ook veilig blijven nadat u deze gegevens aan Bijl & Kroon advocaten hebt gegeven.

Bijl & Kroon advocaten vindt het ook belangrijk dat de medewerkers ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens goed en veilig worden bewaard. Hiervoor hebben wij organisatorische maatregelen getroffen. U kunt hierbij onder andere denken aan het niet onbeheerd laten van de werkplek en het afsluiten van werkruimten na vertrek. Daarnaast mogen de medewerkers van Bijl & Kroon advocaten zaaksdocumenten bijvoorbeeld niet op eigen apparaten opslaan.

Twijfelt u of uw gegevens goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@bk-advocaten.nl.

Cookies
Bijl & Kroon advocaten gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de werking van de website en voor uw gebruiksgemak wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Derden
Bijl & Kroon advocaten zal uw gegevens niet doorgeven aan of delen met derde partijen, tenzij dat nodig is om de door u gevraagde dienst volgens overeenkomst (en wij uw toestemming daarvoor hebben) te kunnen leveren of wanneer Bijl & Kroon advocaten daar wettelijk toe is verplicht. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derde partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is geschreven voor de website www.bk-advocaten.nl. Wijzigingen in de wetgeving of in onze dienstverlening, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij raden u dan ook aan om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.

Rechten
Bijl & Kroon advocaten biedt alle bezoekers van de website en/of klanten de mogelijkheid tot het beëindigen van de gegevensverzameling, het maken van bezwaar tegen de verzameling van uw persoonsgegevens, inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan Bijl & Kroon advocaten is verstrekt. Daarnaast heeft u het recht om de persoonsgegeven in een gangbaar formaat te ontvangen van Bijl & Kroon advocaten. Wij bieden u de mogelijkheid om per e-mail info@bk-advocaten.nl uw verzoek te doen. Stuurt u het verzoek liever per post, dan kunt u het verzoek sturen naar Bijl & Kroon advocaten, Pfinztalstraat 34 te (4143 JB) Leerdam.

Bijl & Kroon advocaten verzoekt u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden, zodat wij vast kunnen stellen dat het verzoek door de juiste persoon is gedaan. Daarom verzoekt Bijl & Kroon advocaten u om van uw kopie identiteitsbewijs, uw fotoafbeelding, de Machine Readable Zone (de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), documentnummer en Burgerservicenummer zwart te maken. Na ontvangst van het verzoek, zal Bijl & Kroon advocaten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Bijl & Kroon advocaten wijst u erop dat u, bij een klacht over de gegevensverwerking, ook de mogelijkheid heeft om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie, verwijzen wij u graag naar de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.